หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2552 - 2554) 2009-07-30 17:10:13
   
2
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2558 - 2560) 2014-09-15 13:43:20
   
3
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2553-2555) 2010-01-05 09:51:34
   
4
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2554-2556) 2010-08-26 09:34:28
   
5
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2555-2557) 2011-08-15 15:15:40
   
6
แผนพัฒนาตำบล (ปี 2556-2558) เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2012-10-11 15:13:36
   
7
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (ปี 2557-2559) เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2014-01-09 11:30:53
   
8
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 2015-10-05 10:10:47
   
9
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2015-10-14 14:31:54
   
10
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562) 2016-08-22 13:34:16
   
11
แผนพัฒนาท้องุถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 2016-10-31 13:57:07