หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
บทที่ 1 บทนำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา( พ.ศ.2556- 2560 ) 2015-10-07 10:47:43
   
2
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน 2015-10-07 10:48:46
   
3
บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 2015-10-07 10:49:40
   
4
บทที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 2015-10-07 10:50:39
   
5
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 2015-10-07 10:51:21
   
6
บทที่ 6 การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 2015-10-07 10:52:31