หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2020-04-02 09:15:21
   
2
รายงานสรุปผลการรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2020-04-02 09:14:36
   
3
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) 2020-04-02 09:11:08
   
4
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 2020-04-02 09:09:39
   
5
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) 0000-00-00 00:00:00
   
6
รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2017-11-08 10:01:57
   
7
รายงานสรุปผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2017-10-30 10:06:32
   
8
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) 2018-01-08 11:12:55
   
9
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) 2018-04-05 11:14:57
   
10
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) 2018-07-05 11:16:12
   
11
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) 2018-10-26 09:18:59
   
12
รายงานสรุปผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-10-30 12:37:06
   
13
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-10-30 12:39:38
   
14
แผนการใช้่จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0000-00-00 00:00:00
   
15
แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) 0000-00-00 00:00:00
   
16
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) 0000-00-00 00:00:00
   
17
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) 0000-00-00 00:00:00
   
18
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 25621) 0000-00-00 00:00:00
   
19
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 0000-00-00 00:00:00