หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1 ปี พ.ศ. 2559 2016-10-10 11:03:05
   
2
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปอ.2 พ.ศ.2559 2016-10-10 11:04:32
   
3
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภาบในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปส. ปี พ.ศ.2559 2016-10-10 11:56:32
   
4
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปอ.3 ปี พ.ศ. 2559 2016-10-10 11:06:28
   
5
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2016-11-02 10:43:51
   
6
การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน 2016-11-02 10:45:13