หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
ประกาศผลการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลจรเข้สามพัน 2014-12-18 13:51:42
   
2
ผลประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านวังขอน 2014-10-30 14:04:53
   
3
ประกาศผลสอบราคาต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ 2014-12-29 14:22:22
   
4
ประกาศผลการประกวดราคาปรับปรุงผิวจรเจรถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนอ 2015-04-21 14:24:08
   
5
ประกาศผลการประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนงิ้ว - บ้านจรเข้ส 2015-04-21 14:25:51
   
6
ประกาศผลการประกวดราคาปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ 2015-04-21 14:27:21
   
7
ประกาศผลการสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน 2015-03-24 14:29:29
   
8
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สพ.ถ.41-018 สายบ้า 2015-11-05 12:48:17
   
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 2514-10-30 14:00:00
   
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคา ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ต 2015-03-23 15:47:38
   
11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแ 2015-04-10 15:51:31
   
12
รายชื่อผู้ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเสนอราคา ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 2015-04-10 15:58:13
   
13
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 2015-04-10 16:02:38
   
14
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา 2016-11-08 13:37:33
   
15
บันทึกพิจารณาผลการเปิดซองเอกสารประมู,ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2016-11-08 13:40:31
   
16
บัญชีให้หรือขายแบบรายการ 2016-11-08 13:41:57
   
17
บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.6 2016-11-08 13:56:59
   
18
บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.12 2016-11-08 14:01:07
   
19
บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ ก่อสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 4 2016-11-08 14:07:12
   
20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.6 2016-11-08 14:10:04
   
21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.12 2016-11-08 14:10:47
   
22
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต ม.4 2016-11-08 14:11:50
   
23
บันทึกผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.6 2016-11-08 14:13:22
   
24
บันทึกผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอฟฟัสท์ติกคอนกรีต ม.12 2016-11-08 14:15:10
   
25
บันทึกผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาก่อสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต ม.4 2016-11-08 14:16:00
   
26
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 2016-11-08 14:16:47
   
27
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 2016-11-08 14:17:32
   
28
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต ม.4 2016-11-08 14:18:14
   
29
บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ 2017-02-03 12:58:39
   
30
บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน 2017-02-03 13:00:21
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย