หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมสภาเทศบาล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณ
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
ประกาศเชิญชวฯเข้าร่วมการตรวจงานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 8 2018-01-30 15:46:30
   
2
ผลการตรวจงานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 8 2018-01-31 15:47:42
   
3
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมตรวจงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 2018-02-28 15:53:36
   
4
ประกาศเชิญชวนร่วมตรวจงานจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 2018-02-28 15:55:55
   
5
ผลการตรวจงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 2018-03-02 15:57:38
   
6
ผลการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 2018-03-02 15:58:40
   
7
ประกาศเชิญชวนร่วมตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 2018-03-08 16:01:12
   
8
ผลการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 2018-03-12 16:02:00
   
9
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 2018-03-21 16:03:08
   
10
ผลการตรวจรับงานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 2018-03-22 16:04:00
   
11
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1,4 (เงินสะสม) 2018-04-24 09:14:12
   
12
ผลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1,4 (เงินสะสม) 2018-04-25 09:15:24
   
13
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 (เงินสะสม) 2018-04-26 09:17:32
   
14
ผลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 (เงินสะสม) 2018-05-01 09:18:16
   
15
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (เงินสะสม) 2018-05-17 09:20:02
   
16
ผลการตรวจรับงานจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (เงินสะสม) 2018-05-18 09:20:54
   
17
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (เงินสะสม) 2018-05-28 09:22:31
   
18
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (เงินสะสม) 2018-05-28 09:23:13
   
19
ผลการตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (เงินสะสม) 2018-05-30 09:24:07
   
20
ผลการตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (เงินสะสม) 2018-05-30 09:24:44
   
21
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมตรวจงานจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแผสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง 0000-00-00 00:00:00
   
22
ผลการตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแผสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง 0000-00-00 00:00:00