พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
   
 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
   
 
โครงการกีฬาฟุตซอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
   
 
โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
   
 
โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
   
 
โครงการอบรมคุณแม่วัยใส
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
   
 
โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
   
 
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
   
 
โครงการอบรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและศักยภาพสตรี
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
   
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
   
 
โครงการเกษตรพอเพียง ไร่อินทรีย์
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
   
 
โครงการส่งเสริมแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
   
 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรสร้างความปลอดภัย
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
   
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
   
 
โครงการกีฬาต่อต้านภัยยาเสพติด "จรเข้สามพันคัพ" ครั้งที่ 18
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 มกราคม พ.ศ.2563]

   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย