หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
คืนความสุขให้ประชาชน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
   
 
โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการฝึกอาชีพทำไม้กวาดทางมะพร้าว
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการตำบลจรเข้สามพัน เฝ้าระวังคนจมน้ำ
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการกฎหมายควรรู้ คู่หญิงไทย
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลและบริหารจัดการผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการสานต่อที่พ่อทำ ร่วมกันสร้างแนวกันไฟ
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการบวชป่าชุมชนน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการใจอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการวางแผนชีวิต รู้รักการออม
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการกฎหมายชวนรู้ เคียงคู่ประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย