พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานอื่น
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
   
 
โครงการเดินรณรคง์ส่งเสริมการป้องกันปราบปรามการทุจริตสร้างความโปร่งใส
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
กิจกรรม 5 ส Cleaning Day
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการล้างส้วมในสถานที่สาธารณะ ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการจัดการขยะอย่างครบวงจร ลดโรค ลดโลกร้อนฯ
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการผูกปิ่นโต ลดโลกร้อน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการดูแลและบริหารจัดการผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟแบบมีส่วนร่วม
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการอบรมหนูน้อยดูแลผู้เฒ่า
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย