พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
   

 
 
 
 

   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ของ

นายประนอม  ปทุมสูติ

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ในวัน  1  กุมภาพันธ์  2555

 

***************************

                    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพันที่เคารพ

 

                    ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2554 และคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 กระผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในตำบลจรเข้สามพัน ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล

จรเข้สามพัน ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตั้งแต่ วันเลือกตั้งไปจนครบวาระ 4 ปี และกฎหมายฉบับดังกล่าวยังได้กำหนดไว้ว่า ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลดังนั้น กระผมจึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการบริหารขึ้น ซึ่งจะได้แถลงนโยบายการพัฒนาและการบริหารต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพันในครั้งนี้

 

                   ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน กระผมได้ดำเนินการกำหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเน้นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในตำบลจรเข้สามพัน รวมถึงได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันของจังหวัดสุพรรณบุรี

 

                   เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน มีทรัพยากรที่สามารถใช้สำหรับการบริหาร การพัฒนาอยู่มากพอสมควร อันได้แก่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน งบประมาณในการพัฒนาที่รัฐบาลอุดหนุนให้ และที่ได้จากการจัดเก็บภาษีเอง วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนจำนวนมาก รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่พร้อมจะร่วมมือในการพัฒนา เป็นต้น กระผมเห็นว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการบริหาร การพัฒนาให้เทศบาลตำบล

จรเข้สามพัน สามารถดำเนินการพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลุถึงการมีสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่ดี

 

                   ในการดำเนินการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดยกำหนดนโยบายการพัฒนา ดังนี้

 

                   นโยบายในการบริหารงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน กระผมกำหนดไว้ 8 ด้าน คือ

1.    นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

2.    นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

3.    นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.    นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.    นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.    นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.    นโยบายด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว

8.    นโยบายการพัฒนาองค์กร

ท่านประธานสภาที่เคารพ แนวนโยบายทั้ง 6 ด้าน ที่กล่าวข้างต้น กระผมใคร่ขอขยายความแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดความชัดเจนดังนี

 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                            การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนในตำบลจรเข้สามพัน

ได้อยู่ดีมีสุข และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และสามารถดูแลคนในครอบครัว ตลอดถึงมีรายได้เสริม ซึ่งเป็นสิ่งที่กระผมต้องการให้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวตำบลจรเข้สามพันและเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการให้บรรลุถึงความกินดีอยู่ดีของประชาชนในตำบลจรเข้สามพันได้ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

                   1. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตามความต้องการของชุมชน

                   2. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต และการจำหน่าย

                   3. จัดให้มีการศึกษาดูงานแก่กลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ประสบการณ์ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มอาชีพ

                   4. ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

 

 2.  การพัฒนาด้านสังคม

                        สังคมเป็นการอยู่ร่วมกันของคนต่างเพศ ต่างวัย ต่างความรู้ ตลอดถึงมีภูมิหลังที่ต่างกัน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายตามมา เช่น ปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปัญหาการว่างงาน ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านการมีงานทำ ปัญหาด้านความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้ โดยอาศัยคนในสังคมได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำ และร่วมกันรับผิดชอบ ซึ่งในส่วนของกระผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสังคมในตำบลจรเข้สามพันให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ ผู้คนในสังคมมีชีวิตที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี้

                   1. ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้ครบทุกคน

                   2.  ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงานได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน

                   3.  ดำเนินการจัดตั้งศูนย์แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด โดยดำเนินการประสานงานร่วมกันระหว่างเทศบาล สถานีตำรวจอู่ทอง โรงเรียนในพื้นที่ โรงพยาบาล รวมทั้งผู้นำหมู่บ้าน เพื่อกวาดล้างยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่

                   4.  ส่งเสริมสนับสนุนการการทำลายล้างยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหายาเสพติด

                   5.  ให้การสนับสนุนงบประมาณบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้หายและกลับมาเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ

                   6.  ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้น้อยลงหรือหมดไปจากพื้นที่

                   7.  ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณรวมกลุ่มการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุในตำบล

 

 

3.  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน

และการศึกษาในช่วงเด็กเล็ก จำเป็นต้องมีสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตัวครูผู้สอน จึงจะทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ สามารถไปเรียนต่อในสถานศึกษาอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งกระผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในตำบลจรเข้สามพัน ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ โดยจะดำเนินการดังนี้

                   1.  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน

                   2.  พัฒนาตัวเด็กเล็กให้เป็นเด็กที่มีสุขภาพกาย สุขภาพใจดี

                   3.  ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน

                   4.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่าง ๆ

                   5.  ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

                   6.  ส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

                   7.  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง โดยพัฒนาให้เป็นแหล่งการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ห้องสมุดประชาชน รวมทั้งเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์

                   8.  ผลักดันและขยายโอกาสทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากระดับอนุบาลถึงช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

                   9.  ส่งเสริมและสนับสนุนการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองตามนโยบายของรัฐ

                   10.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล

 

 

4.     ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

การที่ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ก็จะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วย ซึ่งในส่วนของกระผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาด้านสาธารณสุขในตำบลจรเข้สามพัน ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่      มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยจะดำเนินการ ดังนี้

1. จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

2.  ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)

3.  ดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่สำหรับเล่นกีฬาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

4.  ดำเนินการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณสุข โรคระบาด เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างทั่วถึง

 

5. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตมนุษย์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีอยู่ตลอด กระผมจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้นี้

 1. ดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา และซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้านตามความจำเป็น

 2.  ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปาให้ได้มาตรฐาน

 3.  ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปาให้ทั่วถึง

 4.  ดำเนินการก่อสร้างตลาดสด หรือจัดทำตลาดน้ำตามหลักสาธารณสุข

 

 

6.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ถ้าในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง ก็จะทำให้คนในชุมชนดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพอากาศที่ดี โดยกระผมจะดำเนินการ ดังนี้

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองจรเข้สามพันทั้ง 2 ฝั่ง พัฒนาวนอุทยานพุม่วง น้ำตกพุม่วง คอกช้างดิน วัดเขาถ้ำเสือ ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน

                             2.  ดำเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ยืนต้นให้มากขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ตำบล

                             3.  ดำเนินการจัดซื้อถังขยะให้แก่ประชาชนให้ครบทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการรักษาความสะอาด
                           
4.  ประสานความร่วมมือกับโรงโม่หิน ให้ดูแลเรื่องฝุ่นละอองที่กระจายไปรบกวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และรบกวนการสัญจรไปมาของประชาชน

 

7.  นโยบายด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว

การกีฬาและการท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจที่สำคัญของยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสิ่งที่กระผมต้องการที่จะพัฒนาและต้องการที่จะให้เกิดขึ้นในตำบลจรเข้สามพัน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1.    ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อาคารโรงยิมส์)

2.    จัดตั้งศูนย์กีฬาในตำบลจรเข้สามพัน

3.  จัดหาครูผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้กับนักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเป็นตัวแทนของเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขัน

4.  จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ

5.  ก่อสร้างสนามกีฬาและปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน

6.  ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลอย่างยั่งยืน

 

8.  นโยบายการพัฒนาองค์กร

                        องค์กรถือว่าเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ถ้าองค์กรมีทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีก็จะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรประสบความสำเร็จ กระผมจึงมีแนวทางที่จะดำเนินการพัฒนาองค์กร ดังนี้

1.     ส่งเสริมสนับสนุนการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

2.     พัฒนาศักยภาพขององค์กรทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีต่าง ๆ

3.     ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่นในการบูรณาการร่วมกัน

4.     ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ชีพ กู้ภัย รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยต่าง ๆ

5.     ก่อตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

6.     จัดซื้อที่ดินเพื่อให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

 

จากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นนโยบายที่วางไว้บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน บางนโยบายจะต้องดำเนินการให้ลุล่วงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและงบประมาณที่มีอยู่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย    ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ที่จะได้ร่วมกันทำงาน เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามที่ได้แถลงไว้

อนึ่ง กรณีมีนโยบายเฉพาะกิจที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าที่เป็นปัญหาต้องแก้ไข เพื่อปัดเป่าความเดือดร้อนของประชาชนโดยด่วน ก็อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในห้วงเวลานั้นๆ และจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอ ที่ได้กำหนดไว้และได้มอบหมายให้มาปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ท้ายที่สุด กระผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และขอกราบขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ไว้วางใจเลือกกระผมเข้ามาทำหน้าที่แทนทุกท่าน กระผมขอยืนยันว่า กระผมจะปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ จะใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร ทั้งรองนายก เลขานุการนายก และข้าราชการ จะทำหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ดีที่สุด จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ

**********************