พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานอื่น
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
 
     
 
 
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

 • รายชื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2561 - 2562

 • รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังผู้สูงอายุ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลำดับที่1094-รายชื่อใหม่).pdf
 • ประกาศรายชื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ พ.ศ.2560.pdf
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลำดับที่1-1093).pdf
 • ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้าที่1-32).pdf
 • ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2560.pdf
 • ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2561.pdf
 • ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2561.pdf
 • ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561.pdf
 • ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561.pdf
 • ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561.pdf
 • ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2561.pdf
 • ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2561.pdf
 • ประจำเดือน ตุลาคม 2561.pdf
 • ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561.pdf
 • ประจำเดือน ธันวาคม 2561.pdf
 • ประจำเดือน มกราคม 2562.pdf
 • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562.pdf
 • ประจำเดือน มีนาคม 2562.pdf
 • ประจำเดือน เมษายน 2562.pdf
 •