พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
ประเภทของข่าว
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2563 ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2563 ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 มกราคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2562 ในวันที่ 4 กันยายน 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2562 ในวันที่ 4 กันยายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
สถานการณ์ของโรคติดต่อจากอาหาและน้ำเป็นสื่อในปัจจุบัน  
สถานการณ์ของโรคติดต่อจากอาหาและน้ำเป็นสื่อในปัจจุบัน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจที่ทำได้จริง  
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจที่ทำได้จริง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
เตือนภัยด้านการบริโภคอาหาร  
เตือนภัยด้านการบริโภคอาหาร
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
อาหารถวายพระ ได้บุญ เกื้อหนุนสุขภาพ  
อาหารถวายพระ ได้บุญ เกื้อหนุนสุขภาพ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง  
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย