พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
  รายละเอียดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ในวัน พุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยจะออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้หมู่ที่ 1 ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 1หมู่ที่ 2 ณ วัดปทุมวนารามหมู่ที่ 3 ณ คุ้มเอี่ยมใจดีหมู่ที่ 4 ณ บริเวณอาคารด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพันหมู่ที่ 5 ณ ศาลาเอนกประสงค์สี่แยกหัวดอนหมู่ที่ 6 ณ ศาลาเอนกประสงค์สี่แยกหัวดอนหมู่ที่ 7 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 7หมู่ที่ 8 ณ วัดเทพคีรีวงษ์ศาราม (เขาชานหมาก)หมู่ที่ 9 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9หมู่ที่ 10 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10หมู่ที่ 11 ณ วัดเทพคีรีวงษ์ศาราม (เขาชานหมาก)หมู่ที่ 12 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12หมู่ที่ 13 ณ วัดปทุมวนารามหมู่ที่ 14 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 14หมู่ที่ 15 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 15 ****************************
   
  [แนบไฟล์] :