พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : ศูนย์รับแจ้งผู้ว่างงาน
  รายละเอียดข่าว :

 

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ สืบเนื่องจากผู้ประกอบการเลิกกิจการ พนักงานถูกปลดออกจากงาน เลิกจ้าง ทั้งในเขตจังหวัด รวมทั้งลูกจ้างที่ทำงานนอกพื้นที่ ลูกจ้างทั่วไปโดยบางส่วนได้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา

          จึงขอให้ผู้ว่างงานจากกรณีดังกล่าวข้างต้น สามารถแจ้งความจำนงขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะได้ดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือผู้ว่างงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน ต่อไป

   
  [แนบไฟล์] :