หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
  รายละเอียดข่าว :

ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ หน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

ด้วยเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จะดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๓   ประกอบมาตรา  ๒๓    แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๖๗ ข้อ ๗๕ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา   เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา   เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕9  ลงวันที่ 5 เมษายน ๒๕๕9 เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

 

   
  [แนบไฟล์] :
     
    - Get teachers.pdf