หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
คืนความสุขให้ประชาชน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2560
  รายละเอียดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2560 ในวัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560 โดยจะออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ หมู่ที่ 1 ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ณ วัดปทุมวนาราม หมู่ที่ 3 ณ คุ้มเอี่ยมใจดี หมู่ที่ 4 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน หมู่ที่ 5 ณ ศาลาเอนกประสงค์สี่แยกหัวดอน หมู่ที่ 6 ณ ศาลาเอนกประสงค์สี่แยกหัวดอน หมู่ที่ 7 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ณ วัดเทพคีรีวงษ์ศาราม (เขาชานหมาก) หมู่ที่ 9 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 ณ วัดเทพคีรีวงษ์ศาราม (เขาชานหมาก) หมู่ที่ 12 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 ณ วัดปทุมวนาราม หมู่ที่ 14 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 15 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 15
   
  [แนบไฟล์] :