หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
คืนความสุขให้ประชาชน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : ประกาศสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560
  รายละเอียดข่าว :

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

          ด้วยสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 ดังนี้

          สม้ยสามัญครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มีนาคม 2560

          สมัยสามัญครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560

          สมัยสามัญครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 1 - 30 สิหงาคม 2560

          สมัยสามัญครั้งที่ 4/2560 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560

          สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยแรก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 2 มีนาคม 2561

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2560

 

นายโลม ช้างเขียว

ประธานสาภเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

 

   
  [แนบไฟล์] :