หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  รายละเอียดข่าว :

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

          ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินกองทุนผู้สูงอายุสำหรับจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

             เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ขอประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้

             ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน หากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพันไปรับบริจาคถึงที่บ้านท่านได้

              โดยมีหลักฐานในการแสดงความประสงค์ในการบริจาคดังนี้

               1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

               2. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจการยื่นคำขอ ให้ผู้สูงอายุยื่นคำขอบริจาคด้วยตนเองหรือในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเองอาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน

               การนำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ จะนำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์บริจาคเบี้ยยังชึพเข้าบัญชีกองทุนผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

                1) กรณีผู้สูงอายุยื่นความประสงค์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในวันที่ 15 ของเดือน จะเริ่มนำเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้บริจาคเพื่อส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุในเดือนถัดไป

                2)  กรณีผู้สูงอายุยื่นความประสงค์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหลังจากวันที่ 15 ของเดือน จะเริ่นนำเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้บริจาคเพื่อส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุในเดือนถัดจากเดือนถัดไป

                3) ผู้บริจาคจะต้องบริจาคต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือ 1 ปี

                4) หากต้องการยกเลิกบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยกเลิกได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน และจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปหลังจากที่ได้บริจาคครบ 12 เดือนไปแล้ว

                สิ่งที่ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพจะได้รับ

                (1) เหรียญเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละเงินเบี้ยยังชีพ

                (2) สิทธิในการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่าของเงินบริจาค

 

*************

 

 

   
  [แนบไฟล์] :