หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : ไขคำตอบ
  รายละเอียดข่าว : ไขคำตอบ "ไทยนิยม ยั่่งยืน" คืออะไร???***การขับเคลื่อนแบบไทยนิยม คือการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับบนสู่ระดับล่าง ตั้งแต่นโยบาย สู่ระดับพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เป็นผู้บูรณาการในระดับพื้นที่ เป็นการทำงานตลอดทั้งปี***โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แบ่งเป็น 2 เรื่อง คือ เรื่องของการพัฒนา สร้างความเข้มแข็ง โดยมีแผนงาน/โครงการลงไป โดยเน้นโครงการที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และการสร้างการรับรู้ ให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน เช่น เรื่องประชาธิปไตย การสร้างความปรองดอง การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น และการดำเนินงานทุกระดับต้องโปร่งใส***พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในการประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 19 กุมภาพันธ์ 2561
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - IMG_4328.JPG