หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : รับสมัครเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการตำบลจรเข้สามพัน เฝ้าระวังเด็กจมน้ำ
  รายละเอียดข่าว :

                                                       ข้อความประชาสัมพันธ์

               ด้วยช่วงปิดเทอมในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงเด็กจมน้ำตายสูงที่สุด เนื่องจากเด็กๆ มักจะลงเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนในสภาวะอากาศร้อนอบอ้าว และมักลงเป็นกลุ่ม เมื่อมีรายหนึ่งจมน้ำ มักจะลงไปช่วยกัน แต่ช่วยไม่เป็น จึงมักจมน้ำตายด้วยกัน เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จึงจะจัดทำโครงการตำบลจรเข้สามพัน เฝ้าระวังเด็กจมน้ำ (การสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน : อบรมทักษะการช่วยชีวิต ตะโกน – โยน – ยื่น การลอยตัวในน้ำ)

               จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลจรเข้สามพัน ที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่ วันที่ 26 ก.พ. – 5 มี.ค. 2561 ณ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ในวันและเวลาราชการ

 

***********************

 

 

   
  [แนบไฟล์] :