หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
  รายละเอียดข่าว :

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

*********

ความโปร่งใส (Transparency)

          ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึงการใดๆ ของภาครัฐทั้ง ในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระทำที่เป็นผลจากการ ตัดสินใจของผู้บริหาร การดำเนินงานธุรกิจ และงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เช่น การมี ระบบงานและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได้จากกฏระเบียบหรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง อย่างตรงไป ตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็น เครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจ ซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกันระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรปรับปรุงกลไกการทำงานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าในง่าย เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานได้

 

ความโปร่งใสการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์

1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการประชุมสภาท้องถิ่น

2. มีการเปิดเผยข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดหารายได้ และการจัดเก็บภาษี

4. มีการเปิดเผยเทศบัญญัติ

5. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล

 

การประเมินผลและการตรวจสอบ

1. มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น

2. มีการจัดตั้งระบบควบคุมภายในของเทศบาลฃ

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของเทศบาล

 

การบริหารกิจการของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

1. มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต

2. มีการประกาศเจตจำนงค์ไม่คอร์รัปชั่น

 

สภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมสภา เช่น มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับประชาชนนั่งฟังการประชุมสภาเทศบาล

2. มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาบ

 

จัดทำโดยสำนักปลัด

เทศบาลตำบลตำบลจรเข้สามพัน

อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

***************


   
  [แนบไฟล์] :