พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : กำหนดการการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียดข่าว :

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

               กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัขและแมวในความรับผิดชอบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้เจ้าของนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นด้วย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

 

 

วัน/เดือน/ปี

หมู่ที่

สถานที่

เวลา

15 พฤษภาคม 2561

4, 5, 6, 14, 15

อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14

09.00 - 15.00 น.

16 พฤษภาคม 2561

9


      1, 2, 13
จุดที่ 1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
จุดที่ 2 วัดปทุมวนาราม
09.00 - 12.00 น.
13.30 - 15.30 น.

17 พฤษภาคม 2561

         3, 12


            7
จุดที่ 1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
จุดที่ 2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
09.00 - 12.00 น.
14.00 - 16.00 น.

 

18 พฤษภาคม 2561

8, 10, 11

วัดเขาชานหมาก

09.00 - 12.00 น.

 

 

 

 

 

 

   
  [แนบไฟล์] :