หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน
  รายละเอียดข่าว :

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

         เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ของแต่ละหมู่บ้านในตำบลจรเข้สามพัน เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ตามวัน และสถานที่ ดังต่อไปนี้

 

วันที่

หมู่ที่ี

สถานที่

4 กุมภาพันธ์ 2559

5

ศาลาประจำหมู่บ้าน (หัวดอน)

5 กุมภาพันธ์ 2559

6

ศาลาประจำหมู่บ้าน (หัวดอน)

8 กุมภาพันธ์ 2559

7

ศาลาประจำหมู่บ้าน (SML)

9 กุมภาพันธ์ 2559

1

ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว

10 กุมภาพันธ์ 2559

2

ศาลาการเปรียญวัดปทุมวนาราม

11 กุมภาพันธ์ 2559

13

ศาลาการเปรียญวัดปทุมวนาราม

12 กุมภาพันธ์ 2559

10

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 10

15 กุมภาพันธ์ 2559

11

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

16 กุมภาพันธ์ 2559

8

ศาลาประจำหมู่บ้าน (SML)

17 กุมภาพันธ์ 2559

9

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 9

18 กุมภาพันธ์ 2559

12

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 12

23 กุมภาพันธ์ 2559

3

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 3

24 กุมภาพันธ์ 2559

15

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 15

25 กุมภาพันธ์ 2559

14

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 14

26 กุมภาพันธ์ 2559

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้สามพัน หมู่ที่ี 4

   
  [แนบไฟล์] :