พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์อุทกภัย
  รายละเอียดข่าว :

ข่าวประชาสัมพันธ์อุทกภัย


          ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้แจ้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกต่อเนื่องครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ทำให้มีปริมาณน้ำท่าสะสมในพื้นที่เสี่ยง ประกอบกับในช่วงวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2561 ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุดทะเลอันดามัน ภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น จึงอาจเกิดฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกรรโชกแรงบางพื้นที่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหล่หลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ดินถล่ม และลมกรรโชกแรงในพื้นที่ขึ้นได้

         จึงขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมท้ังขอให้เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย (น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ดินถล่ม และลมกรรโชกแรง) โดยปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ เช่น การเปิดร่องระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ การเสริมคันกั้นน้ำ เก็บเอกสาร ทรัพย์สิน สิ่งของไว้ในถสานที่ปลอดภัย

 

                                             *************

     

 

 

   
  [แนบไฟล์] :