พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
     
 
 


 

ที่ตั้งและพื้นที่
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออู่ทองไปทางทิศใต้
ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 88.03 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 55,019 ไร่

อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ

ติดต่อ  เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต้ ติดต่อ  เทศบาลตำบลตลาดเขต อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก   ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัด

ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่าน
มีน้ำทำการเกษตรตลอดปี

การปกครองและประชากร
ตำบลจรเข้สามพัน  แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว

ผู้ปกครอง คือ กำนันสมนึก  ปทุมสูติ

หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่ประสิทธิ์  ปทุมสูติ
หมู่ที่ 3 บ้านรางโพธิ์ ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่วุฒิพงศ์  เอี่ยมใจดี
หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่ชำนาญ แผ่นสมบูรณ์
หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน

ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่วันนา   อาจคงหาญ

หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่จุฬา  เอี่ยมใจดี
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบอน ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่ธนกร  เพชรธำมรงค์
หมู่ที่ 8 บ้านเขาชานหมาก ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่ชวน  ปทุมสูติ
หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่ผดุงศักดิ์  ปทุมสูติ
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งยายฟัก ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่สำรวย   ลิ้มสุวรรณ
หมู่ที่ 11 บ้านเขาวงพาทย์ ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่อาทิตย์   ทองคำ
หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่ชัยวัฒน์  ยารัมย์
หมู่ที่ 13 บ้านปทุมทอง ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่ภาคภูมิ  ปทุมสูติ
หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ  ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่บุญเชิด  กองม่วง
หมู่ที่ 15 บ้านวังขอน ผู้ปกครอง คือ ผู้ใหญ่พิภพ  เพชรดำดี 

ประชากรในเขตพื้นที่
ประชากรของตำบลจรเข้สามพัน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 13,334 คน
มีจำนวนครัวเรือน 4,678  ครัวเรือน  แยกเป็นชาย  6,357  คน หญิง  6,977  คน (ข้อมูล ณ มกราคม 2561)