พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานอื่น
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
     
 
 

 
         เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เดิมมีฐานะเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน"  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้เกิดขึ้นมาโดยการประกาศจัดตั้งของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในรุ่นแรกจำนวนทั้งสิ้น 612 แห่ง ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็น "เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554

          ประวัติความเป็นมา
          
          ในปี พ.ศ. 2538 ที่ได้มีการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน ยังไม่มีที่ทำการเป็นของตนเอง โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 เป็นที่ทำการชั่วคราว   มีผู้บริหารคนแรก คือ นายจรูญ  บุญมี  ซึ่งเป็นกำนันตำบล จรเข้สามพัน ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน โดยตำแหน่ง 

          ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการก่อตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้สามพัน ติดกับถนนมาลัยแมน   

          ในปี พ.ศ. 2547 ได้ย้ายจากอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นที่ทำการชั่วคราว เข้าไปปฏิบัติงานในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันแห่งใหม่ จนถึงปัจจุบัน  

          ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน โดยมี นายประนอม  ปทุมสูติ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก 

นามผู้บริหารตั้งแต่มีการจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน 

    1. นายจรูญ      บุญมี        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 - 2542 (ประธานกรรมการบริหาร)
    2. นายประนอม  ปทุมสูติ     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 - 2546 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)      
    3. นายประนอม  ปทุมสูติ     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 - 2550 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
    4. นายประนอม ปทุมสูติ      ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 - 2554 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
    5. นายประนอม ปทุมสูติ      ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - จนถึงปัจจุบัน (นายกเทศมนตรี)
  
   

          ปัจจุบัน  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน มีพื้นที่ประมาณ 88.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 55,019 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออุ่ทองไปทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่าน และมีน้ำทำการเกษตรตลอดปี มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้    
          หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว มีนายสมนึก  ปทุมสูติ เป็นกำนัน 
          หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง มีนายประสิทธิ์ ปทุมสูติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 3 บ้านรางโพธิ์ มีนายวุฒิพงษ์ เอี่ยมใจดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน มีนายชำนาญ แผนสมบูรณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน มีนางวันนา อาจคงหาญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน มีนายจุฬา เอี่ยมใจดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 7 บ้านหนองบอน มีนายธนกร เพชรธำมรงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 8 บ้านเขาชานหมาก มีนายชวน ปทุมสูติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน มีนายผดุงศักดิ์ ปทุมสูติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งยายฟัก มีนายสำรวย ลิ้มสุวรรณ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 11 บ้านเขาวงพาทย์ มีนายอาทิตย์ ทองคำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง มีนายชัยวัฒน์ ยารัมย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 13 บ้านวังทอง มีนายภาคภูมิ ปทุมสูติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ มีนายบุญเชิด กองม่วง เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ 15 บ้านวังขอน มีนายพิภพ  เพชรดำดี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน     
         

         ในด้านการดำเนินการ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ต้องทำ โดยมีการให้บริการสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน ขุดลอกคลองเพื่อกำจัดผักตบชวาทุกลำคลอง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสิ่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนกลุ่มองค์กรเอกชนต่าง ๆ ภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลจะละเลยไม่ได้คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จึงเปิดกว้างโดยให้ทุกกลุ่นองค์กรได้เข้ามาสัมผัส เข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแหล่งความรู้พื้นฐานขั้นต้นให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ เพราะเทศบาลตำบลเป็นหน่วยราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดองค์กรหนึ่งก็ว่าได้