หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
คืนความสุขให้ประชาชน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
     
 
 

นายทองใส  เทศนุ้ย  

ปลัดเทศบาลจรเข้สามพัน

นางสุรีพร  ทองพูล

รองปลัดเทศบาลจรเข้สามพัน

นางกมลวรรณ ปุญสิริ 

นางสุนันทา  กลิ้นโฉม

นายสุวิทย์  แจ่มจำรัส

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

                                                                                         
                                                                         

     นายวันชัย  ยอดจอก       

 

นางสาวสุทธิชา  ทรัพย์ส่งเสริม

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธาณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม