หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
คืนความสุขให้ประชาชน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
     
 
 


นายโลม   ช้างเขียว

ประธานสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

นายไพศาล   วงศ์ประเสริฐ

นายทองใส   เทศนุ้ย

รองประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล
นางบุญนาค   สุกอร่าม

นายประพันธ์   ศรีเหรา

นายนิคม   ศรีเหรา

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
นายระยอง   อาจคงหาญ

นายกิตติศักดิ์   วัฒนาไพศาลตระกูล

นายเหลียง   รักษี

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทวน   ทองคำ

นายสัญญา  ปทุมสูติ

นายไกร   บ่อทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล