พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานอื่น
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
     
 
 

 


นายทองใส เทศนุ้ย

ปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน


นางสุรีพร  ทองพูล

รองปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

นางกมลวรรณ  ปุญสิริ

นายแมน  บุญอินทร์

นางนิภา   ศรีเหรา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสรรชัย  ทองดี

นางวันดี  ศรีเหรา

นางดวงจันทร์  พุทธิมัย

นิติกรชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 นางสาวประเพ็ญศรี  รุ่งเรือง

นางสาวนิภาพร   ปลีบุตร

  นายณรงค์ ร่มเย็น

 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


 

          

นายทวิชย์ เสียงสังข์

นางสาวณิชกานต์  นิยมทอง 

นางลัดดาวรรณ สุดยอด 

 ภารโรง

ผช.นักทรัพยากรบุคคล

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายวินัย ศรีเหรา

นายสุเทพ แซ่เฮง

นางสาวทองเพี้ยน  ทิมทอง

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คนงาน

คนงาน