หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
     
 
 นายทองใส เทศนุ้ย

ปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน


นางสุรีพร  ทองพูล

รองปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

นางกมลวรรณ  ปุญสิริ

นายแมน  บุญอินทร์

นางนิภา   ศรีเหรา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสรรชัย  ทองดี

นางวันดี  ศรีเหรา

นางดวงจันทร์  พุทธิมัย

นิติกรชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางใกล้รุ่ง  ปิ่นทอง

นายณรงค์  ร่มเย็น

 นายทวิชย์  เสียงสังข์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ภารโรง


นางสาวชุติกาญจน์   จงใจรัก

นางสาวกัลยา  ศรีเหรา

นางลัดดาวรรณ  สุดยอด

ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยบุคลากร

ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางลัดดาวรรณ  สุดยอด

นางสาวพรพิไล  เข็มทอง

นางสาวทองเพี้ยน  ทิมทอง

ผช.

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

คนงานทั่วไป

 

นายวินัย  ศรีเหรา

นายสุเทพ  แซ่เฮง

 

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คนงานทั่วไป