หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
คืนความสุขให้ประชาชน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
     
 
 นายทองใส เทศนุ้ย

ปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน


นางสุรีพร  ทองพูล

รองปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

นางกมลวรรณ  ปุญสิริ

นายแมน  บุญอินทร์

นางนิภา   ศรีเหรา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสรรชัย  ทองดี

นางวันดี  ศรีเหรา

นางดวงจันทร์  พุทธิมัย

นิติกรชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางใกล้รุ่ง  ปิ่นทอง

นางสาวกาญจนา  ปทุมสูติ

 นายณรงค์  ร่มเย็น

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายทวิชย์  เสียงสังข์

 นางสาวชุติกาญจน์  จงใจรัก

 นางสาวกัลยา  ศรีเหรา

 ภารโรง

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางลัดดาวรรณ  สุดยอด

นางสาวพรพิไล  เข็มทอง

นางสาวทองเพี้ยน  ทิมทอง

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

คนงาน

 

นายวินัย  ศรีเหรา

นายสุเทพ  แซ่เฮง

 

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คนงาน