หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
คืนความสุขให้ประชาชน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
     
 
 


นางสุนันทา  กลิ้นโฉม

ผู้อำนวยการกองคลัง 

นางสาวรัติกาล   หงษ์ทอง

นางเกษร  ปทุมสูติ

นางสุชาดา  แก้วปานกัน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

นางสาวเกษราพร  เม้าพานิช

นางสาวอชิรญา  เพิ่มพูน

นายธวัช  แป้นเขียว

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

ผช.พนักงานจัดเก็บรายได้

 


 

 

นางสาวจินตนา  โพธิ์กุล

 

 

ผช.เจ้าพนักงานจัดก็บรายได้