พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานอื่น
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
     
 
 

นายวันชัย  ยอดจอก

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาววันวิสาข์    นาคีอนุรักษ์

นายบุญธรรม  แผ่นทอง

นางสาวญานิศา  บุญยเกตุ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาาน


นางธนัชอร  จรเข้

นางสาวนรมน  ปทุมสูติ

นางสาวเบญจา  ชาวเลาขวัญ

ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.4

ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2

 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก ม.8

นางสาววาสนา ทับทอง

นางไพรวัลย์ ปานเนียม

นางผ่องศรี ทั่งถิร

 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.4

 ครูผู้ช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.4

ครูผู้ช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.8

 

 

นางสาวธนพร  ปทุมสูติ

นางสาวจินตนา  ปทุมสูตร

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก ม.2

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม. 4