พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานอื่น
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2552 - 2554) 2009-07-30 17:10:13
   
2
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2558 - 2560) 2014-09-15 13:43:20
   
3
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2553-2555) 2010-01-05 09:51:34
   
4
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2554-2556) 2010-08-26 09:34:28
   
5
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2555-2557) 2011-08-15 15:15:40
   
6
แผนพัฒนาตำบล (ปี 2556-2558) เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2012-10-11 15:13:36
   
7
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (ปี 2557-2559) เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2014-01-09 11:30:53
   
8
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 2015-10-05 10:10:47
   
9
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2015-10-14 14:31:54
   
10
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562) 2016-08-22 13:34:16
   
11
แผนพัฒนาท้องุถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 2016-10-31 13:57:07
   
12
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 0000-00-00 00:00:00
   
13
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 2020-04-01 09:46:16
   
14
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 -บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 2020-03-31 09:24:20
   
15
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 2020-04-01 09:48:21
   
16
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 2020-04-01 09:48:52