พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานอื่น
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2020-04-02 09:15:21
   
2
รายงานสรุปผลการรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2020-04-02 09:14:36
   
3
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) 2020-04-02 09:11:08
   
4
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 2020-04-02 09:09:39
   
5
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) 0000-00-00 00:00:00
   
6
รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2017-11-08 10:01:57
   
7
รายงานสรุปผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2017-10-30 10:06:32
   
8
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) 2018-01-08 11:12:55
   
9
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) 2018-04-05 11:14:57
   
10
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) 2018-07-05 11:16:12
   
11
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) 2018-10-26 09:18:59
   
12
รายงานสรุปผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-10-30 12:37:06
   
13
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-10-30 12:39:38
   
14
แผนการใช้่จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0000-00-00 00:00:00
   
15
แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) 0000-00-00 00:00:00
   
16
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) 0000-00-00 00:00:00
   
17
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) 0000-00-00 00:00:00
   
18
รายงานผลการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 25621) 0000-00-00 00:00:00
   
19
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 0000-00-00 00:00:00