หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
คืนความสุขให้ประชาชน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2015-10-27 10:21:40
   
2
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 1/2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 2015-10-27 10:23:24
   
3
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 25 2015-10-27 10:24:20
   
4
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 255 2015-10-27 10:25:04
   
5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 3/2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 2015-10-27 10:26:12
   
6
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 2017-02-03 14:00:14
   
7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ี 1/2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 2017-03-03 14:02:25
   
8
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 2017-05-04 14:03:51
   
9
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ี 3/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 2017-08-10 14:05:27
   
10
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ี 3/2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 2017-08-25 14:07:24
   
11
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 2017-12-06 10:36:42