พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานอื่น
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 2020-04-02 10:38:56
   
2
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2015-10-27 10:21:40
   
3
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 1/2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 2015-10-27 10:23:24
   
4
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 25 2015-10-27 10:24:20
   
5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 255 2015-10-27 10:25:04
   
6
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 3/2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 2015-10-27 10:26:12
   
7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 2017-02-03 14:00:14
   
8
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ี 1/2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 2017-03-03 14:02:25
   
9
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 2017-05-04 14:03:51
   
10
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ี 3/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 2017-08-10 14:05:27
   
11
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ี 3/2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 2017-08-25 14:07:24
   
12
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 2017-12-06 10:36:42
   
13
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยวิสามัญที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 2018-06-18 12:21:39
   
14
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 2018-08-11 10:02:51
   
15
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 2018-08-21 10:04:40
   
16
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 2018-10-12 11:59:11
   
17
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 2018-11-02 12:00:37
   
18
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยวิสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 2019-01-21 11:30:33
   
19
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 0000-00-00 00:00:00
   
20
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 2020-03-30 11:13:24
   
21
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 2020-03-31 10:44:11
   
22
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 2020-03-31 10:46:11
   
23
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สมัยสามัญที่ 1/2563 สมัยแรก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 2020-03-31 10:48:43