พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน 2016-10-05 14:53:40
   
2
รายงานผลการการฝึกอบรม การจัดทำคู่มือประชาชน 2015-11-19 13:19:38
   
3
รายงานผลการฝึกอบรม การประเมินผล ITA 2015-11-19 13:20:38
   
4
รายงานผลการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการขอทาน 2015-11-19 13:21:34
   
5
รายงานผลการประชุม เชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส 2015-11-20 09:52:45
   
6
รายงานผลการประชุม โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นชอง อ 2015-11-20 09:55:23
   
7
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน 2015-11-19 14:53:43
   
8
การฝึกอบรมหลักสูตร 2016-03-20 14:55:30
   
9
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาฯ 2016-08-05 14:56:55
   
10
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 2016-08-20 14:58:14
   
11
รายงานผลการอบรมโครงการอบรมเตรียมความพร้องรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2016-11-08 13:24:48
   
12
รายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดระดับปฐมวัย 2017-03-20 13:27:13
   
13
รายงานการเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานต่างวัฒนธรรมกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกับอาสาสมัคร 2017-03-23 13:30:45
   
14
รายงานการอบรมโครงการอบรมสัมนนา เรื่อง ทิศทางการปฏิรูป อปท.และยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต 2017-04-05 13:32:48
   
15
รายงานผลการอบรม หลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. 2017-05-03 13:34:12
   
16
รายงานผลการอบรม LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2017-06-01 13:35:55
   
17
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 2017-06-22 13:52:29
   
18
รายงานผลการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 21 2018-01-25 12:30:27
   
19
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. 2018-02-12 12:37:39
   
20
รายงานผลการอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมฯ รุ่นที่ 3 2018-02-27 12:40:51
   
21
รายงานผลการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยของ อปท.จังหวัดสุพรรณบุรี 2018-03-12 12:44:36
   
22
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริหารสาธารณะของ อปท. 2018-03-20 12:47:40
   
23
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 2019-06-06 15:24:36
   
24
ภาพการมอบใบประกาศผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการดีเด่น ประจำปี 2562 2019-06-06 15:45:11
   
25
รายงานการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2019-06-13 16:11:00
   
26
รายงานผลการอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติงานการทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. (สำหรับกองคลัง) 0000-00-00 00:00:00
   
27
รายงานผลการอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติงานการทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. (งานนโยบายและแผน) 2019-10-30 15:29:24
   
28
รายงานผลการอบรมโครงการสัมมนาทางวิชากร ประจำปี 2562 เรื่อง ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย 2019-10-30 15:32:00
   
29
รายงานผลการอบรมโครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 2019-10-30 15:32:48
   
30
รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 2019-10-30 15:33:39
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย