พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานอื่น
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
ปลัดเทศบาล 2016-10-31 17:46:14
   
2
รองปลัดเทศบาล 2016-11-01 10:47:26
   
3
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 2016-11-01 10:48:01
   
4
ผู้อำวยการกองการศึกษา 2016-11-01 10:48:51
   
5
ผู้อำนวยการกองคลัง 2016-11-01 10:49:29
   
6
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2016-11-01 10:50:29
   
7
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2016-11-01 10:51:13
   
8
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 2016-11-01 10:51:55
   
9
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 2016-11-01 10:53:17
   
10
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2016-11-01 10:53:47
   
11
นิติกรชำนาญการ 2016-11-01 10:54:19
   
12
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 2016-11-04 15:44:29
   
13
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 2016-11-04 15:45:48
   
14
หัวหน้าฝ่ายอำนายการ 2016-11-04 15:46:52
   
15
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 2016-11-04 15:48:15
   
16
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2016-11-04 15:49:42
   
17
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2016-11-04 15:50:38
   
18
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 2016-11-04 15:51:57
   
19
นายช่างสำรวจชำนาญงาน 2016-11-04 15:54:46
   
20
ผู้อำนวยการกองช่าง 2016-11-04 15:55:39
   
21
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2016-11-04 15:56:30
   
22
นักทรัพยากรบุคคล 2016-11-04 15:58:29
   
23
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2016-11-04 15:59:09
   
24
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2016-11-04 16:00:27