พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานอื่น
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ที่ หัวข้อ ลงวันที่
   
1
คู่มืvการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานจ้าง 2018-07-11 15:53:02
   
2
คู่มือสมรรถนะหลัก 2018-07-11 16:30:23
   
3
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร 2018-07-11 16:36:33
   
4
คู่มือการปฏิบัคิงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2018-07-17 08:51:11
   
5
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการ การจัดการเรื่องร้องเรียน 2018-07-20 10:32:52
   
6
คู่มือสิทธิและสวัสดิการของพนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน 2018-07-31 09:32:08
   
7
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2018-07-31 09:36:49
   
8
คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ 2018-07-31 09:38:29
   
9
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2019-05-24 13:22:18
   
10
มาตรการป้องกันการรับสินบน ของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน 0000-00-00 00:00:00
   
11
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง 2019-05-14 16:19:03
   
12
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2019-05-14 16:20:44
   
13
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล 0000-00-00 00:00:00
   
14
นโยบาย/มาตรการการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2019-05-24 13:26:07
   
15
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2019-05-24 13:26:38
   
16
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2019-05-24 13:27:17
   
17
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2019-05-24 13:27:52