พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเขาวงพาทย์ 0
2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเขาวงพาทย์ 1
3 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๖ บ้านจรเข้สามพัน 2
4 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๔ บ้านจรเข้สามพัน 2
5 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งยายฟัก 2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะโคมกิ่งเดี่ยว หมู่3 บ้านรางโพธิ์ 1
7 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งยายฟัก 3
8 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๖ บ้านจรเข้สามพัน 2
9 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๔ บ้านจรเข้สามพัน 2
10 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะโคมกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 3 บ้านรางโพธิ์ 2
11 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๔ บ้านจรเข้สามพัน 3
12 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๖ บ้านจรเข้สามพัน 3
13 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งยายฟัก 2
14 ประกาศราคากลางจ้างเหมาขยายเขตไฟฟฟ้าสาธารณะโคมกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 3 บ้านรางโพธิ์ 14
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 4
16 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,13 ตำบลจรเข้สามพัน โดยจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 6
17 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ โดยจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 6
18 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ โดยจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,13 ตำบลจรเข้สามพันโดยจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 9
20 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลจรเข้สามพัน โดยจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11