พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
   
 
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการรู้เรื่องเพศห่างไกลเอดส์ด้วยทักษะการป้องกัน ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการตำบลจรเข้สามพัน เฝ้าระวังคนจมน้ำ ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่...บริการเข้าถึงสร้างความประทับใจ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานจังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการใจอาสา บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการบวชป่าชุมชนน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการสานต่อที่พ่อทำ ร่วมกันสร้างแนวกันไฟ
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562]

   
   
   
 
โครงการกีฬาฟุตซอลเยาวชนต้านยาเสพติด
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการปลูกฝังประชาธิปไตย คนในชุมชนร่วมประชาคมท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
ประชาชนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในคราวประชุมสภาสมัยที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561]

   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย