หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
คืนความสุขให้ประชาชน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ตารางแสดงวงเงินงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่7(บ้านหนองบอน) 10
2 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่1(บ่อขยะ) 9
3 ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่1(บ่อขยะ) 9
4 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่1(บ้านเขาไผ่ล้อม) 9
5 ตารางแสดงวงเงินงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่1(บ้านเขาไผ่ล้อม) 8
6 ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่8 7
7 ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่8 9
8 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Scal หมู่3 9
9 ตารางแสดงวงเงินงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Scal หมู่3 7
10 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 7
11 ตารางแสดงวงเงินงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 8
12 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 7
13 ตารางแสดงวงเงินงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 7
14 ราคากลางงานจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 8
15 ตารางแสดงวงเงินงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 7
16 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างราวกันตก หมู่8 7
17 ตารางแสดงวงเงินงานจ้างเหมาก่อสร้างราวกันตก หมู่8 7
18 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 7
19 ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 7
20 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถยยแบบ Cape Seal หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง 7