หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
   
 
โครงการเทศบาลต้านโกง ขจัดทุจริต สร้างความโปร่งใส
ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการปลุกพลังความคิด ปลุกพลังประชาธิปไตย
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการเก่งรอบด้าน รู้รอบตัว รักชุมชน ต้านภัยโกง
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการตำบลจรเข้สามพัน ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการสร้างการรับรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยยุติธรรมชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการความสุขเป็นหนึ่ง เริ่มที่ครอบครัว
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการฝึกอาชีพทำไม้กวาดทางมะพร้าว
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการตำบลจรเข้สามพัน เฝ้าระวังคนจมน้ำ
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการกฎหมายควรรู้ คู่หญิงไทย
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561]

   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย