หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
   
 
โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม่ประจำปีของชาติ
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้รับรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 25461
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการกิจกรรม 5 ส (Big Cleanning Day)
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยพื้นถิ่น (ขบวนแห่ขันหมาก)
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินฯ
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฏาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมกำารป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561]

   
   
   
 
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561]

   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย