หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
   
 
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันและบรรเทาเหตุจากอัคคีภัย
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการร้อยดวงใจ ปลูกราชพฤกษ์เทิดไท้ 85 พรรษา มหาราชินี
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการปลูกต้นไม้แทนคุณแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการเยาวชนคนดี ตามวิถีประชาธิปไตย
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการประพฤติสุจริต โปร่งใส นำพาหน่วยงานก้าวหน้า
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการเดินตามรอยพ่อ "พ่อสอนให้พอเพียง"
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 กันยายน พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการทำดีเพื่อพ่อ น้อมนำหลักธรรม นำชีวีมีสุข
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการสานต่อที่พ่อทำ ร่วมกันสร้างแนวกันไฟ
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560]

   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า