หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้สามพัน จำนวน ๓ โครงการ 65
2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ 65
3 ประกาศสอบราคาก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน หมู่ที่ ๔ บ้านจรเข้สามพัน 65
4 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 63
5 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน หมู่ที่ ๔ บ้านจรเข้สามพัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 65
6 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 4 64
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 4 67
8 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.12 70
9 ประกาศสอบราคากจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.12 68
10 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 68
11 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 67
12 ประกาศเข้าร่วมตรวจการจ้าง:โครงการจ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่างหมู่5 82
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:สอบราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหมู่5 80
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชน 86
15 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 80
16 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 5 95
17 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด 87
18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 88
19 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 80
20 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนโครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 78