หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
คืนความสุขให้ประชาชน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน 40
2 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน 36
3 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองบอน 39
4 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 25
5 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 8,11 บ้านจรเข้สามพัน 31
6 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง 21
7 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน 22
8 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน 26
9 สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชานหมาก หมู่ที่ 8 บ้านจรเข้สามพัน 23
10 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน 23
11 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมกิ่งเดี่ยว(ไฟถนน) หมู่ที่ 2,4,6 บ้านจรเข้ส 30
12 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน 24
13 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4, 5 บ้านจรเข้สามพัน 41
14 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน 28
15 สอบราคาจัดซื้อตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30
16 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 38
17 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 33
18 สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณ หมู่ที่ 8 , 11, 2, และ 13 29
19 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในตำบลจรเข้สามพัน จำนวน 54 สาย โดยจ่ายขาดเงินสะสม ปร 24
20 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง 38