หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศเข้าร่วมตรวจการจ้าง:โครงการจ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่างหมู่5 63
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา:สอบราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหมู่5 59
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชน 66
4 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 59
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 5 74
6 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด 65
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 65
8 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 58
9 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนโครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 57
10 ประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สพ.ถ.41-018 สายบ้ 65
11 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้การให้บริการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปร 64
12 ประกาศกำหนดราคากลาง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้ 74
13 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองจรเข้สามพัน หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน 76
14 สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง 61
15 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ 3 บ้านรางโพธิ์ 79
16 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ 11 บ้านเขาวงพาทย์ 59
17 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 65
18 สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง 60
19 สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน 72
20 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน 71