หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
อาเซียนไทยแลนด์2019
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
   
 
โครงการชาวจรเข้สามพัน ร่วมใจแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560]

   
   
   
 
โครงการใจอาสา บริจาคโลหิต
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชานหมาก หมู่ที่ 8
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้สามพัน หมู่ที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการสืบสานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่...บริการเข้าถึงสร้างความประทับใจ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการเพาะกล้าจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชน เฉลืมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการ Green for MOM รวมใจไทยร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียวฯ
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 543
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559]

   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า