หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สพ.ถ.41-018 สายบ้ 89
2 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้การให้บริการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปร 87
3 ประกาศกำหนดราคากลาง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้ 95
4 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองจรเข้สามพัน หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน 95
5 สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง 87
6 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ 3 บ้านรางโพธิ์ 99
7 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ 11 บ้านเขาวงพาทย์ 81
8 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 83
9 สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง 84
10 สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน 93
11 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน 89
12 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองบอน 88
13 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 83
14 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 8,11 บ้านจรเข้สามพัน 78
15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง 68
16 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน 68
17 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน 71
18 สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชานหมาก หมู่ที่ 8 บ้านจรเข้สามพัน 82
19 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน 70
20 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมกิ่งเดี่ยว(ไฟถนน) หมู่ที่ 2,4,6 บ้านจรเข้ส 80
หน้าแรก << ก่อนหน้า