หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
คืนความสุขให้ประชาชน
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน 52
2 สอบราคาจัดซื้อตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 57
3 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 62
4 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 56
5 สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณ หมู่ที่ 8 , 11, 2, และ 13 52
6 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในตำบลจรเข้สามพัน จำนวน 54 สาย โดยจ่ายขาดเงินสะสม ปร 53
7 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง 61
8 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน 54
9 ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางบ้านดอนงิ้ว-บ้านจรเข้สามพันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 48
10 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย ภายในตำ 52
11 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 4 สาย ภายในต 55
12 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน(แบบถังแชมเปญ) หมู่ที่ 8 บ้านเขาชานหม 63
13 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านรางโพธิ์ 45
14 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง 46
15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสานบ้านดอนงิ้ว - บ้านจรเข้สามพัน 57
16 สอบราคาจัดซื้อตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจรเข้สามพัน ป 84
หน้าแรก << ก่อนหน้า