หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองบอน 73
2 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 66
3 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 8,11 บ้านจรเข้สามพัน 63
4 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง 53
5 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน 54
6 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน 57
7 สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชานหมาก หมู่ที่ 8 บ้านจรเข้สามพัน 66
8 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน 55
9 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมกิ่งเดี่ยว(ไฟถนน) หมู่ที่ 2,4,6 บ้านจรเข้ส 62
10 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน 55
11 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4, 5 บ้านจรเข้สามพัน 74
12 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน 60
13 สอบราคาจัดซื้อตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 72
14 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 71
15 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 64
16 สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณ หมู่ที่ 8 , 11, 2, และ 13 60
17 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในตำบลจรเข้สามพัน จำนวน 54 สาย โดยจ่ายขาดเงินสะสม ปร 67
18 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง 69
19 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน 66
20 ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางบ้านดอนงิ้ว-บ้านจรเข้สามพันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 59
หน้าแรก << ก่อนหน้า