พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
ประเภทของข่าว
   
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559  
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2559  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ.2559]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559  
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559]

 
   
   
   
 
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559  
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559]

 
   
   
   
 
ประกาศผลคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน  
ประกาศผลคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559]

 
   
   
   
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน  
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จั
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ  
ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสมบัติ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ)  
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
รู้จัก ประเทศอาเซียน ก่อนก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 2558  
รู้จัก ประเทศอาเซียน ก่อนก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2558]

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า