หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
   
 
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 เมษายน พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการอบรมควบคุมป้องกันไฟป่า ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558]

   
   
   
 
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการศึกษาเรียนรู้ป่าเพื่อนบ้าน
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปกปักษ์รักษาชาติไทย
ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่...บริการเข้าถึงสร้างความประทับใจ ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 13 กรกฏาคม 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการคุณธรรมนำชีวิต พิชิตปัญหาสังคม
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการปรองดอวสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2557
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558]

   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า