พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามทุจริต

โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินผล
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภาเทศบาล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ/มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ขอมูลข่าวสาร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
เช็คอีเมล์
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
;
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
   
 
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการต้นกล้าความดี เพื่อสังคมเป็นสุข
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการเทศบาลร่วมใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2559
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559]

   
   
   
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ"
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษามหาราชา
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 88 พรรษา
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2558
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ชุมชนจรเข้สามพัน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 กันยายน พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 กันยายน พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 01 กันยายน พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการต้นกล้าความดี เพื่อสังคมเป็นสุข
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558]

   
   
   
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวและโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558]

   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า